Шығарушы және меншік иесі
«MODERN MEDIA ALMATY» ЖШС

Президенті: Ахмет АЛЯЗ
Бас директор-редактор: Жанастан КУЧУКОВА

Тілшілер: Жұлдыз ӘБІЛ,
Тамила ИБРАГИМОВА
Айдана ИМАНБЕК

Безендіруші-дизайнер: Раушан БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Редакцияның мекен-жайы: 050034, Алматы қаласы,
Райымбек батыр даңғылы, 208А, 313 офис.
Тел.:+7 701 730 9312
E-mail: farabi_shakirti@mail.ru
ТАРАЛЫМЫ–5000 ДАНА