Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 12-сынып оқушысы Эльдар Уркумбаев АҚШ-тың Массачусетс технологиялық институтының (MIT) толық білім грантына ие болды.

Эльдар:

—Мен Халықаралық Бакалавриат бағдарламасында оқып жатқандықтан, жоғары оқу орындарын талдау барысында АҚШ университеттеріне басымдылық таныттым. Маған негізінен академиялық еркіндік пен пәнаралық зерттеу қағидаларын ұстанған жоғары оқу орындары ұнайды. Ал бұл АҚШ-та жақсы дамыған. Оған қоса, MIT университеті АҚШ және әлемнің ең үздік техникалық жоғары оқу орындарының бірі. МІТ қауымдастығының 88 мүшесі Нобель сыйлығының лауреаттары болып табылады. МІТ түлектері Google, Oracle, Amazon, McKinsey Accenture, Apple, Boeing и Microsoft сынды үлкен компанияларда қызмет етеді. Бұндай үздік, беделді университеттен шақырту алу мен үшін және менің отбасым үшін зор құрмет, — дейді Эльдар.

NIS IB-дің 12 – сынып оқушысы өз болашағын биология пәнімен байланыстырып отыр. Эльдар биологиядан республикалық олимпиадаларға үш жыл қатысып, NIS тобының мүшесі ретінде бір алтын және екі күміс медальдарға ие болды. Сонымен қатар, ол 2018 жылдан бастап мектепте олимпиадалық биологиядан оқушыларға сабақ береді.

Эльдар:

—Грантқа ие болғаным туралы хабарлама келгенде қуанышымда шек болмады. Бұл бастапқы сенімсіздіктен кейін бәрі орнына түскен, шындықты сезінген сәт болды. Мен және менің отбасым арманымның шынымен орындалғаны туралы түпкілікті растау алдық, — деп жас зияткер қуанышын жасырмады.

Әлемнің үздік және беделді университетінің білім гранты Эльдардың оқу, жатын орын және жол шығындарын толық өтеп, медициналық сақтандыру мен оқулықтармен қамтамасыз етеді.

Эльдар:

—Менің NIS мектебім мен ұстаздарыма айтар алғысым шексіз. Ұстаздарымның арқасында биология пәнінен алған білімім мақсатыма қол жеткізуге, көптеген сайыс, олимпиадаларда жүлделі орындар алуыма көмектесті. Ендігі кезек, МІТ университетінде биологиялық инженерия мамандығы бойынша білім алып, біліктілігімді шыңдау. 1-курстан кейін таңдауды жоспарлап отырмын. Оқумен қатар, менде университет аймағында орналасқан зертханаларда, орталықтар мен бөлімшелерде және қоғамдастықтарда жұмыс жасауыма жақсы мүмкіндік бар. Кейін 11 000-нан аса студенттер білім алатын жоғары оқу орнында магистратураға тапсырып, шетелдік тәжірибе жинауды мақсат етіп отырмын. Мен үшін сапалы білім алып қана қоймай, тұлға ретінде қалыптасу, өз мүмкіндіктерімді жетілдіру, кейін абыройлы жұмысқа орналасу үшін жоғары оқу орынның маңызы зор, — дейді Эльдар Уркумбаев.

Айта кетейік, Массачусетс технологиялық институты — QS университеттерінің әлемдік рейтингісі бойынша тоғыз жыл қатарынан бірінші орында келе жатыр. Ол танымал Гарвард, Стэнфорд, Калифорния, Оксфорд, Кэмбридж университеттерін басып озды.

Гүлназ Сейілханова,

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің баспасөз хатшысы

Школьник из Нур-Султана, получивший полный грант от лучшего университета мира, рассказывает о своих планах на будущее

 

Учащийся 12-класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур-Султан Эльдар Уркумбаев получил полный образовательный грант Массачусетского технологического института (MIT) США.

Эльдар:

—Поскольку я учусь на программе Международного Бакалавриата, в ходе анализа ВУЗов я сделал акцент на университетах США. Мне в основном нравятся университеты, которые придерживаются принципов академической свободы и междисциплинарных исследований. И это хорошо развито в США. Кроме того, университет MIT является одним из лучших технических ВУЗов США и мира. Лауреатами Нобелевской премии являются 88 членов ассоциации МІТ. Выпускники МІТ работают в таких крупных компаниях, как Google, Oracle, Amazon, McKinseyAccenture, Apple, Boeing и Microsoft. Для меня и моей семьи большая честь получить приглашение в этот лучший, престижный университет, — говорит Эльдар.

Ученик 12 класса NIS IB связывает свое будущее с биологией. Эльдар три года участвовал в республиканских олимпиадах по биологии и, будучи членом группы NIS, завоевал одну золотую и две серебряные медали. Кроме того, он с 2018 года преподает олимпийскую биологию в школе.

Эльдар:

—Моей радости не было предела, когда пришло уведомление о том, что я получил грант. Это был момент, когда после первоначального недоверия все встало на свои места, и я почувствовал реальность. Я и моя семья получили окончательное подтверждение того, что моя мечта действительно сбылась, — не скрыл своей радости юный интеллектуал.

Образовательный грант лучшего и престижного университета мира полностью покрывает расходы Эльдара на обучение, проживание и проезд, обеспечивает медицинским страхованием и учебниками.

Эльдар:

—Спасибо моей школе NIS и моим учителям. Благодаря моим учителям полученные знания по биологии помогли мне достичь своих целей, занять призовые места во многих конкурсах, олимпиадах. Теперь мне предстоит пройти обучение в университете МІТ по специальности «Биологическая инженерия» и повысить свою квалификацию. Помимо учебы, у меня есть хорошая возможность работать в лабораториях, центрах и подразделениях и сообществах, расположенных на университетской территории. Затем я ставлю перед собой цель сдать в магистратуру в ВУЗе, где обучаются более 11 000 студентов, и получить зарубежный опыт. Для меня важно не только получить качественное образование, но и стать личностью, совершенствовать свои возможности, а затем получить достойную работу, — говорит Эльдар Уркумбаев.

Отметим, Массачусетский технологический институт занимает первое место в мировом рейтинге университетов QS девять лет подряд. Он обогнал известные университеты Гарварда, Стэнфорда, Калифорнии, Оксфорда и Кэмбриджа.

 

Гульназ Сейлханова,

Пресс-секретарь Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур-Султан

 

A student from Nur-Sultan, who received a full scholarship from the world’s best university, talks about his plans for the future

 

Eldar Urkumbayev, a 12th grade student ofNazarbayev Intellectual Schoolin Nur-Sultan, received a full scholarship from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the United States.

Эльдар:

—Since I am in an International Baccalaureate program, my analysis of universities has focused on universities in the United States. I mostly like universities that adhere to the principles of academic freedom and interdisciplinary research. And this is well developed in the United States. Also, MIT University is one of the best technical universities in the U.S. and the world. There are 88 members of the MIT Association who have won the Nobel Prize. MIT alumni work at major companies such as Google, Oracle, Amazon, McKinsey Accenture, Apple, Boeing, and Microsoft. It is a great honor for me and my family to be invited to this best, prestigious university, — says Eldar.

The 12th grade NIS IB student links his future to biology. Eldar has participated in national biology Olympiads for three years and, as a member of the NIS group, has won one gold and two silver medals. In addition, he has been teaching Olympic biology at the school since 2018.

Эльдар:

—There was no limit to my joy when the notification came that I had received the scholarship. It was the moment when, after initial disbelief, everything fell into place and I felt reality. My family and I had the final confirmation that my dream had indeed come true, — the young intellectual couldn’t hide his joy.

The scholarshipof the best and most prestigious university of the world fully covers Eldar’s expenses for education, accommodation and travel, provides him with medical insurance and textbooks.

Эльдар:

—Thanks to my NIS school and my teachers. With my teachers’ efforts, the knowledge received in biology helped me to achieve my goals, to win prizes in many competitions, Olympiads. Now I face studying at MIT University in the field of «Biological Engineering» and to improve my qualification. In addition to my studies, I have a good opportunity to work in laboratories, centers and units and communities on the university campus. Then I aim to take my master’s degree at a university with more than 11,000 students and gain overseas experience. For me it is important not only to get quality education, but also to become a person, improve my abilities, and then get a decent job, — says Eldar Urkumbayev.

It should be noted that Massachusetts Institute of Technology has been in first place in the QS World University Rankings for nine years in a row. It has surpassed the renowned universities of Harvard, Stanford, California, Oxford, and Cambridge.

 

 

GulnazSeiilkhanova,

Press secretary of Nazarbayev Intellectual School in

Nur-Sultan

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды поштаңыз жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *